Quan hệ cổ đông » Thông báo

CASUCO công bố báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất (từ 01/07/2017 đến 30/09/2017) trước kiểm toán

Ngày: 20/10/2017 số lượt xem: 770

 CASUCO công bố báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất (từ 01/07/2017 đến 30/09/2017) trước kiểm toán


Tải về tại đây:     1./ Báo cáo tài chính (từ 01/07/2017 đến 30/09/2017)

                            2./ Báo cáo tài chính hợp nhất (từ 01/07/2017 đến 30/09/2017)

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh